สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เผยแพร่ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชุมให้มั่นคงและเติบโต...

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพับ หมู่ 8
นางสมัย สวามิชัย
ประธานกลุ่มทอเสื่อกก
โทร.09-8589-8426

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 13
นางศริษา นิลเลิศ
ประธารกลุ่มทอผ้าไหม
โทร.08-1362-9861

กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนแดง หมู่ 1
นางสนิจ เฉียดไธสง
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทร.08-5209-2216

กลุ่มปลาส้มไร้ก้าง หมู่ 11 บ้านโนนบ่อหลวง
นางสุพัตรา นาคพิมาย
ประธานกลุ่มปลาส้มไร้ก้าง
โทร.08-8365-9925

กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนแดง หมู่ 9
นางสุนันท์ เต็นตารัมย์
ประธานกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนแดง
โทร.09-4039-4924